Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Πανίδα της περιοχής ''Ποταμός'', του έλους ΜαλίωνΠηγή: Παραγκαμιάν, Κ., Κ. Γιαννακάκης, Δ. Πουραανίδης, M. Ivovic. 2010. Προστασία και βιώσιμη διαχείριση του υγρότοπου Μαλίων (Νομός Ηρακλείου, Κρήτης),Τελική Αναφορά, WWF Ελλάς, σσ 109

 • Πράσινος φρύνος (Pseudepidalea virdis)
 • Γραμμωτή νεροχελώνα (Mauremys rivulata)
 • Τεσσερα είδη φιδιών: σπιτόφιδο (Zamenis situlus), δενδρογαλιά (Hierophis gemonensis), νερόφιδο (Natrix tessellate) και αγριόφιδο (Telescopus fallax), η πράσινη σαύρα (Lacerta trilineata) και το λιακόνι (Chalcides ocellatus).
 • Από θηλαστικά έχουν αναφερθεί η κηπομυγαλίδα (Crocidura suaveolens) και ο αγκαθοποντικός (Acomys minous) και άλλα τρωκτικά όπως δασοπόντικος (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus), εντομοφάγων όπως ο σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) και μεγαλύτερα ζώα όπως ο άρκαλος (Meles meles)η ζουρίδα (Martes foina) και η καλιγιαννού (Mustela nivalis ) καθώς και νυχτερίδες.
 • Η καταγεγραμμένη ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει 77 είδη, οπότε ο υγρότοπος αποτελεί μια σημαντική περιοχή ξεκούρασης και ανεφοδιασμού για ένα μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών πουλιών όπως:
 • Ποταμίδες (γένος Acrocephalus) με τρια τουλάχιστον είδη: τσιχλοποταμίδα (A. Arundiaceus),  σχοινοποταμίδα (A. Schoenobaenus) καλαμοποταμίδα (A. scirpaceus) σε αυξημένους πληθυσμούς ενώ υπάρχουν ακόμη δυο είδη που απαντώνται περιστασιακά τα A. melanopogon και A. palustris.
 • Κεφαλάδες με κύριο εκπρόσωπο τον αετομάχο (Lanius collurio) και τα είδη L. senator και L. minor που μεταναστεύουν το φθινόπωρο.
 • Τσιροβάκοι S. atricapilla, S. borin και S. cantilans.
 • Χαραδιόμορφα όπως τα Gallinago gallinago, G. media, Tringa glareola και Τ. ochropus καθώς και τα είδη C. minuta, C ferruginea και P. pugnax
 • Διάφορα είδη ερωδίων (Ixobrychus minutes, Egretta garzetta, Ardea cinerea, A. purpurea, Ardeola ralloides).
 • Χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus) και χελιδόνια Hirundo rustica, H. daurica, Delichon urbica, Riparia riparia. Άλλα είδη που έχουν παρατηρηθεί είναι καλομόκιρκος (Circus aerurinous) μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), πετρίτης (Falco peregrines) η πετροτουρλίδα (Burhinus oedicneumus) η αλκυόνη (Alcedo atthis), η γαλιάντρα (Melanocorypha calandra), μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla) κατσουλιέρης (Galerida cristata), ωχροκελάδα (Anthus campestris) και τσιχλαηδόνι Luscinia svecica.
 • Κοινά πτηνά της ευρύτερης περιοχής ακόμη είναι το ψευταηδόνι (Cettia cetti) το κοτσύφι (Turdud merula) το μαυροτσιροβάκο (Sylvia melanocephala), μαυρολαίμη (Saxicola torquata), σπίνος (Fringilla coelebs), φλώρος (Carduelis chloris) και καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου