Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ


Στα πλαίσια του ανοίγματος της ομάδας μας στην κοινωνία συμπληρώθηκαν ερευνητικά ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια ήταν εκτενής, συνολικά έξι σελίδες και ήταν χωρισμένα σε 5 μέρη. Τα μέρη αυτά ήταν:
α. Προσωπικές πληροφορίες
β. Η σημασία του έλους
γ. Δυνατά σημεία που θα πρέπει επιπλέον να τονιστούν για τη βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της περιοχής Μαλίων.
δ. Περιβαλλοντικές ανησυχίες και κίνδυνοι, δηλαδή τα αδύνατα σημεία της περιοχής μας
ε. Στάσεις προς επιμόρφωση.
Συμπληρώθηκαν συνολικά 44 ερωτηματολόγια. Η συντριπτική πλειοψηφία όσων απάντησαν ήταν αγρότες είτε ξενοδόχοι. Τα 2/3 των απαντήσεων αφορούσαν γυναίκες και ο μέσος όρος ετών εκπαίδευσης όλων των απαντήσεων ήταν 12,13 έτη. Οι 43 ήταν κάτοικοι Μαλίων (υπήρχε και ένας επισκέπτης που γνώριζε την περιοχή). Περίπου οι μισοί είχαν ιδιοκτησία εντός ή πλησίον του καλαμιώνα, από αυτούς οι μισοί καλλιεργούσαν την ιδιοκτησία τους. Οι καλλιέργειες αφορούσαν πατάτες και ελιές. Κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούσαν λιπάσματα και αγροτικά φάρμακα. Το επίπεδο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης της ιστορικής αξίας της περιοχής βρέθηκε εξίσου υψηλό (ποσοστό θετικών απαντήσεων 87,5%). Το αποτέλεσμα όμως αυτό ελέγχεται ως πιθανόν μεροληπτικό εξαιτίας δύο λόγων: 
α. Αυτοί που απαντούσαν ήταν προφανώς κυρίως γονείς μαθητών που παρακολουθούσαν σχετικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,           
β. Η φύση των ερωτήσεων ήταν τέτοια που προκαλούσε μια θετική στάση απέναντι στη περιβαλλοντική σημασία, τις οικολογικές λειτουργίες και τις αξίες του οικοσυστήματος αυτού για τον άνθρωπο, όπως και την πολιτιστική και ιστορική αναγνώριση του τόπου. 
Το τρέχον επίπεδο ενημέρωσης (οριοθέτηση αμμοθινών, διαχειριστικές μελέτες, η πυρκαγιά του 2010 και οι επιπτώσεις της) ήταν αρκετά πιο χαμηλό, σε επίπεδα του 58,3%.
Όσον αφορά τα δυνατά σημεία της περιοχής που θα πρέπει να τονιστούν οι κάτοικοι ξεχώρισαν τα:
 Ανάδειξη, προβολή και προώθηση της περιοχής του Έλους Μαλίων (Ποταμός) σαν περιοχή ανάπτυξης τουρισμού με ειδικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον
Ανάδειξη της Τοπικής Ταυτότητας και του Περιβάλλοντος μέσω της διασύνδεσης τους με τον Τουρισμό σε σημείο διαφοροποίησης του Τουριστικού προϊόντος

 Αντίστοιχα τα αδύνατα σημεία της περιοχής που δόθηκαν ως πρώτα που πρέπει να αντιμετωπιστούν  κατά σειρά  από το πιο σημαντικό πρόβλημα στο πιο ασήμαντο ήταν:
Η εποχικότητα στην αγορά εργασίας κατά την Τουριστική περίοδο και η μεγάλη προσφορά εργασίας, δημιουργεί εποχιακά αυξημένη ανεργία
Σταδιακή αποδυνάμωση του Πρωτογενή Τομέα με αποτέλεσμα τον ολοένα υψηλότερο βαθμό εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό
Ελλιπής συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Μη επαρκή εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης απορριμμάτων 
Ελλιπής συντήρηση αστικού πρασίνου
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων κατοίκων είχε θετικότατη στάση απέναντι σε προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής και επιμόρφωσης και διαφαίνεται ότι θα συμμετείχε και σε προγράμματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.